PLAVECKÁ ŠKOLA
(pre deti staršieho predškolského veku 5 – 6 ročné a deti školského veku od 6 rokov)

Základným cieľom je systematické odstraňovanie plaveckej negramotnosti detí s rešpektovaním postupnosti od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od ľahšieho k ťažšiemu tak, aby cieleným opakovaním sa deti „po plaveckej stránke“ zdokonaľovali.
Samotná práca s deťmi prebieha s využitím rozmanitých certifikovaných plaveckých pomôcok a hračiek, ako sú plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, plavecké dosky rôznych tvarov, loptičiek, vodných zvieratiek, šmýkačiek, kruhov apd.

Cieľ plávania plaveckej školy je diferencovaný podľa typu kurzu, do ktorého je dieťa zaradené.

 • V prípravnom kurze:
  • pre „smelé deti“ a absolventov plaveckej škôlky zvládnuť, zdokonaľovať a rozširovať základné plavecké zručnosti, osvojiť si splývanie s plaveckou doskou a bez plaveckej dosky v polohe na prsiach a v polohe na znaku, zvládnuť a zdokonaľovať základy správnej techniky dýchania;
  • pre „bojazlivé deti a deti s prvotným kontaktom s organizovanou formou výuky odstrániť strach z vodného prostredia formou hier s využitím didaktických pomôcok, zvládnuť splývanie s plaveckou doskou v polohe na prsiach a na znaku.
 • V základnom kurze (I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň):
  Zdokonaľovať zásady správnej techniky dýchania, nácvik jedného alebo dvoch plaveckých spôsobov s plaveckou doskou a bez plaveckej dosky, preplávanie aspoň 10 m. Cieľ plávania jednotlivých nadväzujúcich stupňov základného kurzu je zameraný na upevňovanie istoty, dýchania a techniky plaveckého spôsobu s preplávaním čo najväčšej vzdialenosti.
 • V zdokonaľovacom kurze:
  Zdokonaliť osvojené plavecké spôsoby – zdokonalenie techniky a vytrvalosti, nácvik a zvládnutie ďalších plaveckých spôsobov.

Súčasťou vybraných detských programov „plaveckej školy“ je i saunovanie.

Plavecká škola prebieha skupinovou formou.