PLAVECKÉ JASLIČKY
PLAVECKÁ ŠKÔLKA, PLAVECKÁ ŠKOLA

PLAVECKÉ JASLIČKY

Spracovanie osobných údajov

Udeľujeme týmto súhlas spoločnosti BEMA Slovakia, s.r.o., so sídlom Na Kopci 35, 010 01  Žilina, IČO: 36425273, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 15673/L (ďalej ako „Správca“), aby v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  a v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) spracovala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko dieťa
 • Dátum narodenia dieťaťa
 • Meno a priezvisko zákonného zástupcu
 • e-mail
 • telefónne číslo 

Zároveň  dávam Súhlas so spracúvaním mojej fotografie  dieťaťa na účel zverejnenia fotografie dieťaťa na webovej stránke prevádzkovateľa www.bemaslovakia.eu alebo facebooku DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM ŽILINA.

Meno a priezvisko dieťaťa a dátum narodenia dieťaťa budú spravované Správcom výlučne za účelom zaradenia dieťaťa do plaveckého kurzu (úplný začiatočník, začiatočník, pokročilý) a Meno a priezvisko zákonného zástupcu, email a telefonický kontakt budú Správcom spracované výlučne za účelom komunikácie so zákonným zástupcom dieťaťa ohľadom termínov, náhradných lekcií a ďalších informácií týkajúcich sa plaveckých kurzov.  Tieto údaje budú správcom spracované po dobu 3 rokov. Správcom ochrany osobných údajov je konateľ spoločnosti.

Zverejňovanie osobných údajov

Výstupy z fotografovania účastníka z plaveckých kurzov budú zverejňované správcom ochrany osobných údajov výlučne na webovej stránke www.bemaslovakia.eu  a facebookovskej stránke DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM ŽILINA.

S vyššie uvedeným spracovaním údajov udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek vziať späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo poštou na kontaktné údaje spoločnosti plavanie@bemaslovakia.eu, BEMA Slovakia, s.r.o., Na kopci 35, 010 01 Žilina.

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať po nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov
 • v prípade pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov

PLAVECKÁ ŠKÔLKA, PLAVECKÁ ŠKOLA

Spracovanie osobných údajov

Udeľujeme týmto súhlas neziskovej organizácii – DETSKÉMU PLAVECKÉMU CENTRU, n.o., so sídlom Na Kopci 627/35, 010 01  Žilina, IČO: 51053705, zapísanej na Okresnom úrade OU-ZA-OVVS1-2017/034427-02/3FR (ďalej ako „Správca“), aby v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  a v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) spracovala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko dieťa
 • Dátum narodenia dieťaťa
 • Meno a priezvisko zákonného zástupcu
 • e-mail
 • telefónne číslo 

Zároveň  dávam Súhlas so spracúvaním mojej fotografie  dieťaťa na účel zverejnenia fotografie dieťaťa na webovej stránke prevádzkovateľa www.bemaslovakia.eu alebo facebooku DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM ŽILINA.

Meno a priezvisko dieťaťa a dátum narodenia dieťaťa budú spravované Správcom výlučne za účelom zaradenia dieťaťa do plaveckého kurzu (úplný začiatočník, začiatočník, pokročilý) a Meno a priezvisko zákonného zástupcu, email a telefonický kontakt budú Správcom spracované výlučne za účelom komunikácie so zákonným zástupcom dieťaťa ohľadom termínov, náhradných lekcií a ďalších informácií týkajúcich sa plaveckých kurzov. Tieto údaje budú správcom spracované po dobu 3 rokov. Správcom ochrany osobných údajov je štatutárny zástupca – zakladateľ organizácie.

Zverejňovanie osobných údajov

Výstupy z fotografovania účastníka z plaveckých kurzov budú zverejňované správcom ochrany osobných údajov výlučne na webovej stránke www.bemaslovakia.eu  a facebookovskej stránke DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM ŽILINA.
S vyššie uvedeným spracovaním údajov udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek vziať späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo poštou na kontaktné údaje spoločnosti plavanie@bemaslovakia.eu, DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o., Na kopci 627/35, 010 01 Žilina.

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • požadovať po nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame
 • požadovať po nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov
 • v prípade pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov